/other/

Ruby on Rails, PHP,MYSQL and Ubuntu

2012-04-17 21:45:38

Początkowo instalacja przebiega zgodnie z instrukcją z tej strony: http://www.linuxserver.org/linux/ubuntu/setup-web-server-for-php-mysql-and-ruby/

 1. sudo apt-get upgrade
 2. sudo apt-get install apache2
 3. sudo apt-get install php5
 4. sudo apt-get install mysql-server mysql-client
 5. sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
 6. sudo apt-get install php5-mysql
 7. sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev ruby-full
 8. sudo apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev
 9. sudo apt-get install curl git 10 . nalży pobrać http://rvm.beginrescueend.com/releases/rvm-install-head i zainstalować
 10. w pliku ~/.bashrc na końcu wstawić [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
 11. source ~/.rvm/scripts/rvm
 12. rvm install 1.9.3 !!!nowsza wersja / teraz można iść poczytać książkę bo to się trochę instaluje
 13. rvm use 1.9.3 --default
 14. sudo apt-get install rubygems
 15. gem install rails
 16. 127.0.0.1 / localhost już działa

 17. co do ruby trzeba jeszcze zainstalować gem install execjs !!! https://github.com/sstephenson/execjs

 18. by zacząć prace z ruby wejdz w swój katalog domowy i wykonaj swturz folder na projekty ruby i wywołaj:

 19. rails new blog i cd blog
 20. bundle install
 21. rails s

jeść zobaczysz taki błąd:

/home/szalek/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/execjs-1.3.0/lib/execjs/runtimes.rb:50:in `autodetect': Could not find a JavaScript runtime. See https://github.com/sstephenson/execjs for a list of available runtimes. (ExecJS::RuntimeUnavailable)
  from /home/szalek/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/execjs-1.3.0/lib/execjs.rb:5:in `

<module:execjs>'
  from /home/szalek/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/execjs-1.3.0/lib/execjs.rb:4:in `<top (required)="">'
  from /home/szalek/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/coffee-script-2.2.0/lib/coffee_script.rb:1:in `require'
  from /home/szalek/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/coffee-script-2.2.0/lib/coffee_script.rb:1:in `
....
....
....
 1. w pliku Gemfile na końcu wstaw: gem 'execjs' gem 'therubyracer'
 2. i ponownie rails s
 3. to co udało Ci się zrobić jest pod http://127.0.0.1:3000/ bynajmniej mam taką nadzieje