Skip to content

Arduino wykorzystanie pilota

2012-02-07 00:26:54

#include "IRremote.h"

int receiver = 9; // pin pod który podlaczona jest dioda IR
//określamy, które piny sterują silnikami
//piny sterujące prędkością silników
int EN1 = 6;
int EN2 = 5;
//piny sterujące kierunkiem jazdy
int IN1 = 7;
int IN2 = 4;
int R = 1; //jazda do przodu
int F = 0; //jazda do tyłu

int speakerOut = 11;

//pin pod który jest podłączony czujnik
int SEN1 = 8;

IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;

//funkcje sterujące silnikami – pwm określa prędkość, reverse kierunek
void Motor1(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN1,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN1,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN1,LOW);
 }
}

void Motor2(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN2,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN2,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN2,LOW);
 }
}

void beep(){
 digitalWrite(speakerOut, HIGH);
 delay(150);
 digitalWrite(speakerOut, LOW);
}

void setup(){
 //Serial.begin(9600); // for serial monitor output
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver

 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(EN2, OUTPUT);
 pinMode(EN1, OUTPUT);
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(SEN1,INPUT); //pin pod który podłączono czujnik jako wejście

}

int kierunek = 4;
//o - do przodu
//1 - do tylu
//2 - lewa
//3 - prawa
//4 - czelak

//stan 1 kiedy ma ominac przeszkode
int stan = 1;

void loop(){

 if (irrecv.decode(&results)){
  beep();
  //Serial.println(results.value, HEX);
  if(results.value == 0xC1B750AF){ kierunek=0; }
  if(results.value == 0xC1B7A05F){ kierunek=1; }
  if(results.value == 0xC1B70FF0){ kierunek=2; }
  if(results.value == 0xC1B73CC3){ kierunek=3; }
  if(results.value == 0xC1B70AF5){ kierunek=4; }

  irrecv.resume(); // receive the next value

 }

 //zmianna wykrywajaca przeszkodę
 boolean in_range;
 in_range = !digitalRead(SEN1);
 //jeśli wykryto przeszkodę
 if(in_range){
  Motor1(255,R);
  Motor2(255,R);
  stan=0;
 }else{
  if(stan == 0){
   Motor1(255,R); //skręcaj
   Motor2(255,F);
   delay(500);//przez sekundę
   stan = 1;
  }

  switch(kierunek){
   case 0:
    Motor1(255,F);
    Motor2(255,F);
   break;
   case 1:
    Motor1(255,R);
    Motor2(255,R);
   break;
   case 2:
    Motor1(255,F);
    Motor2(255,R);
   break;
   case 3:
    Motor1(255,R);
    Motor2(255,F);
   break;
   case 4:
    Motor1(0,F);
    Motor2(0,F);
   break;
  }
 }

}